Word fan van Zorgtoppers

>Cliëntenraad

Cliëntenraad Zorgtoppers


De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van degene die verzorging krijgen van Zorgtoppers. Hierdoor worden de cliënten in de gelegenheid gesteld mee te praten over aanpassingen van het beleid en over zaken die betrekking hebben op de uitvoering hiervan.
De Cliëntenraad is een belangrijk adviesorgaan voor de directie van Zorgtoppers.
De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar.

Aanmelding Cliëntenraad

De praktische ervaringen van cliënten kunnen bijdragen aan verbetering van de zorgverlening. De Cliëntenraad adviseert de directie van Zorgtoppers ook op dit punt. Het is dus belangrijk dat de cliënten goed vertegenwoordigt zijn en gebruik maken van de inspraakmogelijkheden die er geboden worden. Daarom roepen wij cliënten en hun vertegenwoordigers op om zich aan te melden voor de Cliëntenraad. Heeft u belangstelling, laat ons dat dan even weten. 

Leden Cliëntenraad

Op dit moment bestaat de Cliëntenraad uit de volgende personen:

Drs. Geertjan Praal - voorzitter

Mevr. Ciska Willemsen - secretaris

Mevr. Jacqueline Reijnders - penningmeester

Mevr. Ank de Rooy - lid

Contact

De Cliëntenraad kunt u bereiken via clientenraad@zorgtoppers.nl

Mocht u telefonisch contact willlen hebben met een van de leden van de raad, dan kunt u het centrale telefoonnummer van Zorgtoppers bellen: 035-65 65 180. Uw telefoonnummer wordt genoteerd en vervolgens wordt u teruggebeld door een van de leden van de Cliëntenraad.

Cliëntenforum

Het Gastenboek op deze website biedt een forum waarop cliënten digitaal met elkaar in gesprek kunnen komen over zorgzaken. U kunt op deze manier elkaar tips geven, uw ervaringen delen en met elkaar discussiëren.


Gesprek cliëntenraad Zorgtoppers met wethouder Janny Bakker van Huizen over de veranderingen in de thuiszorg 

Janny Bakker, wethouder van ondermeer Volksgezondheid en Maatschappelijke dienstverlening(WMO) van de gemeente Huizen, heeft zich door de cliëntenraad van Zorgtoppers laten informeren over hoe de invoering van de WMO in de praktijk verloopt. 

Ze was door de cliëntenraad van Zorgtoppers uitgenodigd voor dit keukentafelgesprek, thuis bij een van de leden van de cliëntenraad, en gaf daar graag gehoor aan. 


Zorgen om de zorg

In het gesprek met de wethouder kwam aan de orde dat velen zich zorgen maken over de bezuinigingen in de thuiszorg, die vanaf 1 januari 2015 met de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gaat vallen. 

De wethouder gaf aan dat de gemeente 40 procent minder financiële middelen van de rijksoverheid krijgt en dat dit tot versobering van de hulp kan leiden. Maar de gemeente Huizen wil samen met de individuele cliënt zorgvuldig bespreken en bepalen wat ècht nodig is aan thuiszorg en hulp. Volgens haar is er een wezenlijke verandering van denken noodzakelijk, waarbij ieder individu goed nagaat wat minimaal nodig is om zich thuis goed te kunnen redden. De gemeente kan aanvullende middelen verstrekken. 
Het gaat er volgens haar om te zien wat een cliënt zelf kan regelen en wat de gemeente moet toevoegen om een voldoende niveau van verzorging te bereiken. “Daar sta ik voor in en daar hoeven de mensen zich echt geen zorgen over te maken”, aldus wethouder Bakker.  

Keukentafelgesprek

Elke zorgbehoevende krijgt in de gemeente Huizen een brief voor een gesprek over de WMO. In deze zogenaamde keukentafelgesprekken probeert de gemeente een nauwkeurig beeld te krijgen wat iemand zelf kan regelen en wat er daarnaast aan door de gemeente te betalen ondersteuning nodig is.

De cliëntenraad van Zorgtoppers heeft de ervaring dat veel mensen zich ongemakkelijk voelen tijdens zo’n keukentafelgesprek, omdat ze bang zijn dat hun de zorg zal worden afgenomen. Daardoor komt vaak niet alle informatie op tafel, die nodig is voor een goede beoordeling van de zorgbehoefte. Daarom is het belangrijk dat mensen zich goed voorbereiden op het keukentafelgesprek. En dat het verstandig is zich in het gesprek te laten bijstaan door een vetrouweling (kind, mantelzorger) of een zorgverlener van de thuiszorg. De cliëntenraad heeft dit inmiddels ook aan de directie van Zorgtoppers geadviseerd.

Suggestie cliëntenraad overgenomen

De wethouder heeft toegezegd het advies van de cliëntenraad van Zorgtoppers over te nemen en er in de brief van de gemeente nadrukkelijk op te wijzen dat men zich goed moet voorbereiden op het gesprek (dus zelf al op een rijtje hebben wat men minstens aan hulp nodig heeft), en dat het verstandig kan zijn een vertrouweling van bijvoorbeeld de thuiszorg mee te nemen.  
De wethouder wees de cliëntenraad er ook nog op, dat het voor mensen die zorg krijgen of nodig hebben de gemeente altijd beschikbaar is om daar met ze over te praten. Vaak zijn er meerdere gesprekken voor nodig en daar maakt, volgens de wethouder, de gemeente altijd tijd voor vrij.