Word fan van Zorgtoppers

 Klachten


Soms komt het voor dat cliënten niet tevreden zijn over de zorg die zij krijgen. Als dat zo is dan horen wij dat graag van u. Want we willen u de beste zorg geven die er is. En als dat niet naar wens verloopt, kunnen wij maatregelen nemen om dit te verbeteren. Bovendien kunnen we van uw klachten leren om de kwaliteit van onze zorg nog hoger te krijgen.

 • Als u een klacht heeft, kunt u deze in eerste instantie bespreken met de verzorgende en/of uw zorgcoördinator. In de meeste gevallen komt u dan samen tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet liukken, dan kunt u ook een beroep doen op de directie van Zorgtoppers
 • Mocht uw klacht onverhoopt toch niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u een klacht indienen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Klachtenfunctionaris

Op grond van de Wkkgz moet een persoon die een klacht heeft over de zorgverlening van een zorgaanbieder de gelegenheid krijgen om de klacht voor te leggen aan een klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris onderzoekt op basis van een klacht onder meer of de zorgaanbieder de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en cliëntgericht heeft verleend. Bovendien kan de klachtenfunctionaris u helpen bij het opstellen van de klacht.

Zorgtoppers is aangesloten bij branchevereniging SPOT (Samenwerkende Professionele Organisaties Thuis- en Woonzorg). Leden vinden het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid wordt opgelost. Daarom heeft SPOT de behandeling van klachten voor haar leden gezamenlijk georganiseerd. Hierdoor houdt de vereniging zicht op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door haar achterban. Bovendien kunnen leden van SPOT hierdoor een snelle, onafhankelijke en eerlijke behandeling van klachten garanderen.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via:

 • klacht@verenigingspot.nl.
 • 035 - 54 27 517
 • Postbus 5135, 1410 AC Naarden

Behandeling klacht

De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor u en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.

 • De klachtenfunctionaris bespreekt met u de klacht en zal in eerste instantie proberen om de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de klachtenfunctionaris een overleg organiseren waarin u en de zorgaanbieder oplossingen kunnen bespreken. De klachtenfunctionaris kan daarbij deskundigen uitnodigen of raadplegen.
 • Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht brengt de klachtenfunctionaris een advies uit, waar de zorgaanbieder binnen twee weken op moet reageren.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris.
 • Houd u er rekening mee dat klachten -of onderdelen daarvan- van financiële aard niet in behandeling worden genomen.

Geschilleninstantie

Als de ondersteuning door de klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij de Geschilleninstantie van SPOT .

 • De Geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen.
 • De Geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak.

Klachtenreglement

U kunt het integrale klachtenreglement hier lezen >>