Word fan van Zorgtoppers

>>Palliatief zorgbeleid

Palliatief Zorgbeleid Zorgtoppers


Bij het Palliatief Zorgbeleid van Zorgtoppers worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De kwaliteit van leven van de cliënt en en de zorg voor zijn of haar naasten zijn uitgangspunt.
  • De autonomie van de cliënt is bepalend.
  • Er is sprake van een multidisciplinaire en integrale aanpak van de zorg in nauwe samenwerking met behandelende medici.
  • Er wordt adequaat gereageerd op symptomen en signalen, en geänticipeerd op (mogelijk) toekomstige symptomen en complicaties.
  • Evaluatie en nazorg in alle fasen van het ziekteproces zijn een voortdurend gesprekpunt met cliënt, naaste omgeving en het multidisciplinaire team.
  1. Zorgtoppers kent voor haar palliatief terminale zorgbeleid een specialistisch begeleidingsteam van 3 eigen verpleegkundigen en een Aandachtsfunctionaris (VpK). De medewerkers van dit team zijn eveneens geschoold in het omgaan met zingevingsvragen.
  2. De Palliatieve Terminale Zorg van Zorgtoppers geschiedt volgens de de richtlijnen voor de praktijk van VIKC/IKNL 2010 (meer informatie op www.iknl.nl ). De signaleringsbox van het IKNL bestaat uit twee delen, te weten Achtergrondinformatie zorgproblemen en Stappenplan en signaleringskaarten. De box is aanwezig op de thuislocatie indien er sprake is van palliatief terminale zorg en aldus direct beschikbaar voor onze thuiszorgmedewerkers en bespreekbaar voor cliënten en hun mantelzorgers.
  3. Zorgtoppers is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg, Gooi en Vechtstreek www.netwerkpalliatievezorg.nl en hanteert de protocollen van dit netwerk. De voorlichtings-en instructiebijeenkomsten van het netwerk worden altijd door een van de leden van het palliatieve team van Zorgtoppers bijgewoond.
  4. Zorgtoppers maakt gebruik van de Pallialine voor adviezen op maat m.b.t. cliënten: www.pallialine.nl
  5. Het Zorgpad Stervensfase is een instrument voor het leveren van goede palliatieve zorg. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en diens naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen. Zorgtoppers hanteert dit. Voor meer informatie: www.zorgpadstervensfase.nl