Word fan van Zorgtoppers

De WMO 


Vanaf 2015 zijn de gemeenten op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning  (WMO) verantwoordelijk geworden voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen. Doel is dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Zorgtoppers heeft contracten met alle gemeenten in uw regio om de WMO-zorg voor u uit te voeren.

Maatschappelijke ondersteuning in de WMO 

De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven leven en wonen. Bij zelfstandig leven hoort bijvoorbeeld:

    •    een schoon en leefbaar huis;
    •    in en om uw huis kunnen lopen of bewegen;
    •    allerlei praktische zaken goed regelen, zoals de financiële administratie;
    •    voldoende sociale contacten;
    •    binnen uw woonplaats/regio reizen;
    •    zinnige dagbesteding;
    •    structuur aanbrengen in de dag of week (plannen en organiseren). 

 • Wie kan Wmo-ondersteuning krijgen?

  • De Wmo is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te blijven wonen, of hulp nodig hebben om mensen te ontmoeten en mee te doen in de samenleving. 
 • Wat voor soort hulp biedt de Wmo?

  • De gemeente kan algemene voorzieningen en maatwerk voorzieningen aanbieden.
  • Een algemene voorziening is er voor alle burgers. Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenbus of de maaltijdservice. Of vervoer voor alle burgers van 75 jaar en ouder.
  • Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. Voorbeelden zijn een scootmobiel of begeleiding bij de administratie. Maatwerkvoorzieningen kunnen in natura of als persoonsgebonden budget (pgb) verstrekt worden. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de ondersteuning inkoopt
 • De gemeente bekijkt welke ondersteuning iemand nodig heeft

  • De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag.
  • Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn omgeving. U kunt ook vragen of er iemand van Zorgtoppers u bij dit onderzoek kan bijstaan. In dit onderzoek kijkt de gemeente wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving kan ondersteunen.
  • Ook kijkt de gemeente naar de zorg en ondersteuning die iemand al krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet of de Jeugdwet.
  • Uit het onderzoek moet blijken of de cliënt ondersteuning nodig heeft.
  • Iedere gemeente organiseert dat onderzoek op een eigen manier.
 • Persoonsgebonden budget (pgb)

  • De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Deze voorwaarden zijn aangepast. Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning inkopen die u nodig heeft, op de tijd en plaats die u het beste uitkomt.
  • De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betaling rechtstreeks aan de zorgaanbieder.
 • Eigen bijdrage

  • Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen.
  • De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en diens partner. Het CAK int de eigen bijdrage.
 • Sociale wijkteams

  • Iedere gemeente organiseert de ondersteuning op zijn eigen manier.
  • In veel gemeenten zijn of komen er sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag.
  • Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente

Aanmelding voor Wmo-ondersteuning
Heeft u ondersteuning nodig om thuis te kunnen blijven wonen en andere mensen te blijven ontmoeten? Dan kunt u zich melden bij uw gemeente voor advies en ondersteuning. 

 • Gesprek met de gemeente

  • De gemeente is wettelijk verplicht om uw situatie te onderzoeken. Een medewerker praat daarvoor met u en mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw eventuele partner of andere familieleden. U kunt ook vragen of een medewerker van Zorgtoppers u in dit gesprek kan bijstaan.  
  • De gemeente bespreekt met u wat u zelf kunt en hoe mensen in uw omgeving u kunnen helpen. De gemeente moet ook kijken of uw mantelzorger(s) zelf hulp nodig hebben.
  • Het gesprek gaat over verschillende levensgebieden, zoals huishouden, uw woning, werk en inkomen, sociale contacten, en eventueel uw gezin. 
 • Cliëntondersteuning

  • U heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning tijdens het gesprek met de gemeente. Op uw verzoek kan dat een medewerker van Zorgtoppers zijn. De gemeente moet ervoor zorgen dat een cliëntondersteuner beschikbaar is als u daarom vraagt. 

 • Verschillen per gemeente

  • Iedere gemeente organiseert het onderzoek naar de persoonlijke situatie op haar eigen manier. U kunt bij uw gemeente navragen hoe het onderzoek verloopt.
  • De gemeente bekijkt wat de algemene voorzieningen zijn waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld een koffieochtend, een maaltijdservice of een vervoerspas. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Participatiewet. De gemeente zal nagaan of u een indicatie heeft voor Wlz-zorg. 
  • Blijkt uit het gesprek dat hulp uit uw omgeving en algemene voorzieningen niet voldoende zijn? Dan doet de gemeente een voorstel voor een maatwerkvoorziening of voor beschermd wonen. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn: individuele begeleiding bij de administratie of om structuur aan te brengen in de dag, huishoudelijke hulp, een scootmobiel of dagbesteding. 
  • Het doel is dat u veilig zelfstandig kunt blijven wonen en goed mee kunt doen in de samenleving.
  • Als een maatwerkvoorziening nodig is, kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget waarmee u de ondersteuning zelf inkoopt, of voor zorg in natura. Zorgtoppers kan u hierbij helpen en in de meeste gevallen de voor u noodzakelijke hulp verlenen.