Word fan van Zorgtoppers

>>Informatie voor artsen en andere zorgprofessionals

Informatie voor artsen


Zorgtoppers werkt met gediplomeerde en ervaren gespecialiseerde verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders, waarbij de zorg gebaseerd is op nauwkeurige en professionele multidisciplinaire samenwerking.

Specialisaties Zorgtoppers

Zorgtoppers is gespecialiseerd in hulp aan patiënten die complexe zorg nodig hebben en er voor kiezen om in hun eigen omgeving te blijven en hun leven voort te zetten dan wel af te ronden. Bijvoorbeeld bij ziektebeelden als ALS, MS, AIDS, kanker, dementie en ouderdomsklachten. Zorgtoppers is met name gespecialiseerd in:

 • Revaliderende zorg
  De doelstelling hierbij is het stimuleren van de patiënt en het bieden van continuïteit in begeleiding tot (gedeeltelijk) herstel.

 • Chronische zorg met als doel het leren omgaan met beperkingen waardoor maximale zelfredzaamheid van de patiënt bereikt kan worden.

 • Complexe wondzorg waardoor ziekenhuisopname kan worden voorkomen of ontslag uit het ziekenhuis kan worden vervroegd.
 • Terminale zorg (levenseinde zorg) waarmee met professionele begeleiding en daadwerkelijke zorg, geborgenheid gecreëerd wordt zodat patiënten op een menswaardige wijze hun leven kunnen afronden.
 • Pomp-zorg: Met het kunnen inzetten van pomp-zorg door Zorgtoppers worden de huisartsen in de regio ontlast en draagt bij hen bij tot vermindering van de werkdruk. De infuuspompen zijn bij Zorgtoppers op voorraad en direct inzetbaar: 24 uur per etmaal, 7 dagen per week.
  Meer informatie over de pomp-zorg van Zorgtoppers vindt u hier >>
  Download hier >> de pomp-zorg folder

Optimalisatie van de zorg

Noodzakelijke verpleegtechnische handelingen en intensieve, complexe zorg vormen veelal een (medische) barrière in de afweging om al dan niet thuis te kunnen blijven. Anderzijds heeft verandering van omgeving vaak negatieve gevolgen voor de gezondheidstoestand en het gevoel van welbevinden van een patiënt. De stress die verandering met zich brengt, kan invloed hebben op de weerstand en de weerbaarheid van de patiënt, wat kan leiden tot een negatieve spiraal die de herstelmogelijkheden ongunstig beïnvloedt.

Het optimaal thuis verzorgen en verplegen van patiënten heeft niet alleen positieve effecten op het welzijn van de patiënt, maar kan doordat er zeer efficiënt wordt omgegaan met beperkte financiële middelen ook een kostenbesparende factor zijn in het totaal van de gezondheidszorg.

Continuïteit van de zorg

De continuïteit van de zorg die Zorgtoppers biedt en de nauwe samenwerking met de huisarts, helpt ook om veel voorkomende complicaties, zoals decubitus, valincidenten, diabetes ontregeling te voorkomen. Door de professionele zorg vanuit observatie, begeleiding en afspraken met de cliënt en mantelzorgers kan inzet van zorg vanuit noodoproep beperkt blijven. 

De manier waarop Zorgtoppers haar zorg inricht leidt ertoe dat gezondheidsproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Dit werkt preventiebevorderend.

Bij Zorgtoppers kan de functiegerichte indicatiestelling geoptimaliseerd worden, waarbij zelfs 24 uurs verzorging maximaal gesubsidieerd kan worden. Dit is veelal niet bekend bij artsen en patiënten.

Contracten zorgverzekeraar en gemeenten

Zorgtoppers heeft als hoofdaannemer in de zorg contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en de gemeenten in de regio's Gooi, Eemland en Vechtstreek.

Indicatiestelling zorg

Zorgtoppers heeft wijkverpleegkundigen in dienst die geautoriseerd zijn als indicatiesteller voor de zorgverzekeraars op grond van de Zorgverzekeringswet, en de gemeenten op grond van de Wet Maatcshappelijke Ondersteuning 2015.