Word fan van Zorgtoppers

>>Kwaliteitswaarborgen

Kwaliteitswaarborgen Zorgtoppers


De kwaliteit van de thuiszorg die Zorgtoppers levert, kent een aantal pijlers, te weten:

 1. Zorgtoppers voldoet aan de HKZ norm 2010. Deze certificering wordt jaarlijks getoetst in een audit.
 2. Zorgtoppers hanteert een zorgvuldig samengesteld en tot in de details uitgewerkt Kwaliteitshandboek dat periodiek geëvalueerd wordt.
 3. Via werkoverleg en individuele medewerkersgesprekken met zorgcoördinatoren en directie wordt de kwaliteit van de zorg voortdurend getoest en bijgesteld.
 4. Zorgtoppers werkt met kleine, op de behoefte van de cliënt afgestemde, zorgteams, waarbij de onderlinge lijnen kort zijn.
 5. De cliënt houdt de eigen regie over de vaak complexe zorg binnen de thuissituatie.
 6. De privacy van de cliënt is gewaarborgd. Het Privacy Reglement is opvraagbaar bij Zorgtoppers.
 7. Mantelzorgers zijn permanent betrokken bij het verzorgingsproces en ontvangen hierover informatie in gesprekken met de verzorgenden en ook via de zorgdossiers. In het zorgdossier zijn aparte bladen opgenomen voor mantelzorgers en familieleden. 
 8. De wenstijden van de zorg worden afgestemd op de sociale activiteit van de cliënt.
 9. Zorgtoppers maakt gebruik van Zorgleefplannen. Met het zorgleefplan wordt de cliënt zo ondersteund dat hij/zij zijn leven (ondanks ziekte of handicap) zoveel mogelijk kan voortzetten zoals dit gewenst wordt. De voorkeuren, vragen, behoeften of doelen van de cliënt zijn het uitgangspunt van het Zorgleefplan.
 10. Zorgtoppers draagt er zorg voor dat paramedische, verpleegkundige en verzorgende handelingen worden uitgevoerd door bevoegd en bekwaam personeel.
 11. In het personeelsaannamebeleid, in de scholing en bijscholing van medewerkers, in functioneringsgesprekken en in tussentijdse evaluaties vormen de kwaliteitscriteria, zoals vastgelegd in het Zorgtoppers Kwaliteitshandboek, de basis.
 12. Zorgtoppers levert integrale zorg op basis van multidisciplinaire afspraken met ketenpartners in de regio en heeft hierbij goede regionale samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, specialisten, apothekers, patiëntenverenigingen, revalidatiecentra, fysiotherapeuten.
 13. Zorgtoppers heeft een ter zake kundige en goed functionerende Cliëntenraad, die gevraagd en ongevraagd advies verstrekt. Hiermee is het cliëntenbelang extra gewaarborgd.
 14. Jaarlijks wordt door Zorgtoppers een Cliënttevredenheidsonderzoek gedaan, waarvan de uitkomsten indien noodzakelijk in beleid worden omgezet. Overigens is de cliënttevredenheid bij Zorgtoppers hoog: 80% van de cliënten geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met de zorg.
 15. De zorg die Zorgtoppers verleent is doelmatig naar cliënten door de inzet van specialistische, goed getrainde kleine zorgteams en is mede daardoor kostenefficënt.
 16. Aan de kostenefficiëntie draagt ook het gebruik van het Electronisch registratie syteem (iO registratie) van Nedap in sterke mate bij. Hierdoor is het mogelijk alle benodigde informatie m.b.t. de zorg direct digitaal te verwerken.